Tag Archives: จักรมาลา

แพรแถบทหาร ร10 แบบมีจักรมาลา (ไม่มีราชาภิเษก ร.10)

    แพรแถบทหาร แบบมี รัชกาลที่ ๑๐ (2ช่อง) และ จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วมหากทหารที่รับราชการประจำการ หรือในกองประจำการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15ปี สามารถประดับแพรแถบช่อง จักรมาลา ได้ ซึ่ง ประกอบด้วย 3 แถบนี้เป็นสำคัญ สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (๒๕๑๕) เหรียญที่ระลึกพระบรมโอรสาธิราชฯ ๕ รอบ (๒๕๕๕) จักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี)   การใส่แพรแถบของทหารสามเหล่าทัพ แบบมีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม ตามชั้นยศ* ทั้งนี้ ต้องมีรายชื่อในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ด้วย *   ดูการใส่แพรแถบทหาร ตามชั้นยศ แบบไม่มีจักรมาลา (อายุราชการ ๑๕ปี) ประดับร่วม   Published : 2014